• Język
  • Bildung und Wirtschaft
  • Vzdělávání a ekonomika
  • Edukacja i gospodarka
Logo euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Edukacja i gospodarka

Uczyć się w Europie i dla Europy

To hasło lansowane przez jedną z rozwijających się tu oryginalnych inicjatyw, jaką jest projekt „PONTES”. Dobrze oddaje ono cele i misję drugiego (obok turystyki) z priorytetowych obszarów aktywności naszego Euroregionu. Jest nim cała sfera edukacji. Szeroko rozumiana, bo obejmująca kształcenie na wszystkich poziomach, w różnych kierunkach oraz we wszystkich możliwych rodzajach i formach. Dla ilustracji – przecież funkcje edukacyjne spełniają nie tylko placówki nauczania szkolnego czy pozaszkolnego, ogólnego czy zawodowego, ale także organizacje pozarządowe, a także instytucje takie jak muzea, w pewnym zakresie także media, o internecie nie mówiąc. Znaczenie edukacji dla rozwoju potencjału zasobów ludzkich, dla potrzeb nowoczesnej gospodarki, dla ogólnego wzrostu pomyślności obywateli i całych społeczeństw, wreszcie dla tworzenia się nowej świadomości, zgodnej z ideami integracji europejskiej – dziś, w epoce tak szybko zachodzących procesów w wymiarze globalnym i przemian cywilizacyjnych – jest oczywiste. Euroregion Nysa, będący trójstronną, ale (uwzględniając słowiański naród Serbołużyczan z ich ponad 1000-letnią historią) czteronarodową wspólnotą ponadgraniczną, okazuje się z tego punktu widzenia laboratorium wręcz znakomitym. Laboratorium o wielu „warsztatach”, jakie funkcjonują na styku wielu placówek od przedszkoli po szkoły wyższe czy centra kształcenia zawodowego, oraz w programach partnerstwa gmin, organizacji pozarządowych i wielu innych podmiotów. Aktywność w tak pojętej sferze edukacyjnej jest częścią misji Euroregionu Nysa, ale jest także jego wielką szansą. Szansą z jednej strony na innowacyjną, kwitnącą gospodarkę, a równocześnie na tworzenie się nowych wzorców i wartości humanistycznych, jakże ważnych dla jednoczącej się Europy.

 
  • Tel. Niemcy: +49 3583 57500
  • Tel. Czechy: +420 485 340991
  • Tel. Polska: +48 757676470