• Język
 • KPF Euroregion Neisse tschechisch-polnisches Programm
 • FMP Euroregion Nisa česko-polský program
 • FMP Euroregion Nysa Program polsko-czeski
Logo euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa w Programie polsko - czeskim

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa ogłasza nabórw systemie otwartym mikroprojektów o charakterze transgranicznym, realizowanych we współpracy z partnerem czeskim, zgodnie z Osią priorytetową 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedziną wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów dla ww. Programu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać uprawnione podmioty posiadające siedzibę na obszarze podregionu jeleniogórskiego NUTS III – powiatów: bolesławieckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego oraz miasta na prawach powiatu Jelenia Góra.

 • Maksymalne całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu: 60.000 EUR
 • Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR]: 2.000 EUR

 • Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR: 30.000 EUR
 • Maksymalny udział dofinansowania ze środków EFRR: 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
 • Maksymalny udział (dodatkowego) dofinansowania ze środków budżetu państwa: 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
 • Minimalny udział własny: 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

W ramach ww. Programu realizowany jest ciągły nabór wniosków. Oznacza to, że po niniejszym ogłoszeniu o rozpoczęciu Programu, Wnioskodawcy mogą składać wnioski projektowe w dowolnym momencie, w przeciągu całego okresu realizacji Programu, do momentu wyczerpania środków.

Termin składania wniosków które zostaną rozpatrzone na pierwszym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) [przewidywany termin 1-go posiedzenia EKS: ostatnia dekada czerwca 2008r.], upływa w dniu 27 maja 2008r. o godzinie 15.00 (obowiązuje data wpływu wniosku). Wnioski, które wpłyną po tym terminie, względnie wpłyną w wymienionym terminie, lecz będą zawierały uchybienia formalne, zostaną skierowane do oceny i zatwierdzenia na następnym posiedzeniu EKS [przewidywany termin 2-go posiedzenia EKS: wrzesień 2008r.].

Dokładne daty kolejnych posiedzeń EKS i przypisanych im terminów składania wniosków będą zamieszczone na stronie internetowej Euroregionu Nysa.

Wnioski należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra

Wszelkich informacji o Programie i pomocy metodologicznej udziela:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra

tel. (075) 7676470, 7676472
biuro--at--euroregion-nysa.pl

Wniosek projektowy należy wypełniać w aplikacji internetowej Benefit7+ (generator wniosków). Wniosek składany do Euroregionu Nysa musi być kompletnie wypełniony w generatorze wniosków („sfinalizowany”) i musi zostać złożony w 2 egzemplarzach w formie drukowanej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (2 wydruki sfinalizowanego wniosku z aplikacji Benefit7+ [2 oryginały] wraz z 2 kompletami wymaganych załączników [1 oryginał + 1 kopia]).

Generator wniosków (aplikacja Benefit7+) znajduje się na stronie: www.eu-zadost.cz [po wejściu na stronę, zaakceptowaniu certyfikatów i zarejestrowaniu należy z listy formularzy wybrać opcję: EUS - Europejska Współpraca Terytorialna: EUS CPo – EWT PO Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska a następnie: EUS CPo – Euroregion Nysa]

Wytyczne dla wnioskodawców określające szczegółowo kwalifikowalność wnioskodawców, działań, kosztów oraz dodatkowe istotne informacje — wraz z wymaganymi wzorami załączników, znajdują się na stronie internetowej Euroregionu Nysa: www.euroregion-nysa.pl

Dodatkowe informacje znajdują się także na stronie Programu: www.cz-pl.eu

 
 • Tel. Niemcy: +49 3583 57500
 • Tel. Czechy: +420 485 340991
 • Tel. Polska: +48 757676470