• Jazyk
 • KPF Euroregion Neisse tschechisch-polnisches Programm
 • FMP Euroregion Nisa česko-polský program
 • FMP Euroregion Nysa Program polsko-czeski
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Logo

FMP Euroregion Nisa česko-polský program

 

Příjem žádostí o dotaci z FMP

 

Euroregion Nisa – česká část jako Správce Fondu mikroprojektů oznamuje vyhlášení dodatečné výzvy k předkládání projektových žádostí, které budou kryty z úspor realizovaných projektů.

Sběr na české straně bude ukončen v termínu do 31.03.2014 do 15.00hod. Vzhledem k blížícímu se konci programovacího období je stanovena omezená doba realizace mikroprojektů a to maximálně do 30. 6. 2015.

Předpokladem pro přidělení dotace je kromě dostatečných finančních prostředků (z úspor vyúčtovaných projektů) dobře zpracovaná projektová žádost a realistický rozpočet.

Doporučujeme, aby projekty byly spíše finančně nenáročné.

 

 

 

Program přeshraniční spolupráce ČR - PR 2014 -2020

Stejně jako v předchozích obdobích by měl být součástí programu také Fond mikroprojektů. 

Maximální výše dotace z Fondu mikroprojektů bude 20 000 eur v případě mikroprojektů spadajících do tématické oblasti 11) a 30 000 eur v případě mikroprojektů v rámci tématické oblasti 8).

Pro žadatele budou novinkou mikroprojekty s principem Vedoucí partnera - u těchto mikroprojektů bude maximální výše dotace dvojnásobná.  

 

 

Zde najdete informace o podání žádosti o finanční podporu mikroprojektu v rámci operačního programu Česká Republika – Polská Republika 2007 – 2013.

Priority programu

Fond bude podporovat mikroprojekty s prokazatelným přeshraničním dopadem v oblasti malých přeshraničních aktivit typu "People-to-people" např. mikroprojekty zaměřené především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit a s těmito aktivitami související drobné investiční akce nezbytné pro realizaci mikroprojektu. Umožněna je i podpora drobných investičních mikroprojektů zaměřených na zlepšení infrastruktury daného území, zejména z oblasti turistického vybavenosti s jednoznačným dopadem (např. instalace informačních tabulí, stavební úpravy turistických stezek a cyklostezek, výstavba nebo stavební úpravy turistických informačních středisek - to vše v blízkosti hranice). Všechny mikroprojekty musí být v souladu s vhodnými aktivitami Fondu uvedenými ve Směrnici (bod 2.1.4.) a musí naplňovat priority a opatření stanovené v OPPS ČR-PL 2007-2013.

Malý nebo velký projekt?

Malý nebo velký projekt?
malý velký
Minimální výše dotace EU 2 000 EUR 30 001 EUR
Maximální výše dotace EU 30 000 EUR není určeno
Maximální míra dotace EU 85% 85%
Maximální celkové náklady projektu 60 000 EUR není určeno
Investiční projekty ano, ale ne všechny typy ano
Povinný „Lead Partner“ princip ne ano

Financování

Financování projektu:

CZ: max. 85% z ERDF, 15% z vlastních zdrojů žadatele

PL: max. 85% z ERDF, 10% ze státního rozpočtu, 5% z vlastních zdrojů žadatele

 

Rozsah dotace:

2.000 - 30.000 €

Celkové náklady projektu mohou být max. 60.000 €.

Je nutné mít zajištěny prostředky na krytí 100% nákladů (na předfinancování celého projektu) , neexistují zálohové platby !!!

Způsobilé výdaje platí ode dne registrace kompletní žádosti v IS MONIT 7+.

Žadatel a dotační území

Územní příslušnost žadatele:

- řídí se podle sídla žadatele, nikoliv podle místa realizace projektu

Dotační území na polské straně

Území Jeleniogórske, tj. okresy: bolesławiecki, jawórski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, zgorzelecki, jakož i samostatné město Jelenia Góra.

Dotační území na české straně

okresy: Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily

Vhodní žadatelé ČR

Vhodní žadatelé PL

Upozorňujeme, že polské mateřské-střední školy nejsou samostatnými právními subjekty - přestože mají svůj REGON (obdoba našeho IČ). Pro české žadatele to znamená, že u projektů realizovaných s polskými školami (kromě vysokých) bude jako oficiální partner uveden jejich zřizovatel (t.z. gmina, miasto, powiat) a žádost podepíše statutární zástupce příslušného zřizovatele (t.z. wójt, burmistrz, prezydent, starosta). Statutární zástupce příslušného zřizovatele bude uveden jako "Statutární zástupce partnera", zástupce partnerské školy pak bude uveden jako "Osoba zodpovědná za realizaci projektu". Skutečnost, že projekt bude realizován s příslušnou polskou školou, pak doporučujeme uvést v záložce "Popis projektu" a "Přeshraniční spolupráce a dopad".  

Nevhodní žadatelé: Fyzické osoby, ziskové subjekty, politické strany.

Partner projektu: Partner projektu by měl být shodné povahy jako žadatel.

Kdo od Vás převezme žádost a stará se o ni až do vyúčtování?

Žádosti českých žadatelů mohou být předkládány v kanceláři Euroregionu Nisa

Euroregion Nisa
regionální sdružení
Tř. 1. máje 858/26
460 01 Liberec III

kontakty:
Mgr. Eva Hájková (Hamplová)
e.hajkova--at--ern.cz   tel. +420 485 340 987

Bc. Petra Stejskalová
p.stejskalova--at--ern.cz tel. +420 485 340 983

Ing. Tereza Peřinová
t.perinova--at--ern.cz tel. +420 485 340 982

 

a žádosti polských žadatelů mohou být předkládány v kanceláři Euroregionu Nysa

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
ul. 1 Maja 57
PL – 58-500 Jelenia Góra

telefon: +48 75 7676470 oder +48 75 7676472
telefax: +48 75 7676470
biuro--at--euroregion-nysa.pl

V kancelářích lze žádost zkonzultovat, žádost odevzdat a po pozitivním rozhodnutí o podpoře obdržet Smlouvu o dotaci. Po úspěšné realizaci projektu jsou v příslušné kanceláři přijaty podklady k vyúčtování a je i zařízeno vyplacení dotačních prostředků.

Projekt

Místo realizace

místem realizace mikroprojektů je území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Výjimkou jsou projekty na propagaci cestovního ruchu, ty mohou být realizovány na celém území České a Polské republiky s tím, že musí mít pro podporované území jasný přínos.

Trvání projektu max. 12 měsíců (období realizace).

Typy projekt

 • kulturní výměny (setkávání, výměny mezi mládeží, obyvateli partnerských měst, umělecké, sportovní činnosti)
 • místní demokracie (spolupráce NNO, výměnné návštěvy, sociální projekty)
 • lidské zdroje (spolupráce v oblasti školství a vzdělávací aktivity)
 • plánovací a rozvojové studie (výzkumné programy, studie proveditelnosti) – neinvestičního charakteru
 • hospodářský rozvoj (trhy, výstavy, propagační akce, spolupráce hospodářských komor)
 • životní prostředí (ekologická školení)
 • cestovní ruch (návrh a provedení turistických produktů)
 • komunikace (informační materiály, nákladné tiskoviny – z podpory budou vyloučeny)

Nebudou podporovány projekty opakované bez inovativního charakteru

Druhy projektů

 • společný projekt (pokročilý)
 • národní projekt (jednoduchý), samostatně realizovaný

Metodické pokyny

Metodický pokyn č.1

Publikace, tiskoviny, propagační materiály, DVD,webové stránky

V případě výše uvedených výstupů projektu je nutné zvažovat tyto aspekty: 

-    zda je výstup smysluplný a nutný k samotné realizaci projektu

-         má-li evidentní přeshraniční efekt

-         zda je finančně realistický

-     jakou měrou je zapojen přeshraniční partner

-     jakou měrou naplňuje cíl projektu s ohledem na výši vynaložených prostředků 

Splňuje-li tyto aspekty, bude postupováno následovně:

Metodický pokyn č.2

Drobné stavební investiční projekty

1. Obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví

2. Rozšíření, modernizace infrastuktury cestovního ruchu - nelze podpořit      opravu stezek, cest apod. bez technického zhodnocení či změny využití!

3.Úpravy prostor, které budou sloužit ke společným kulturním, vzdělávacím a společenským aktivitám nebo výstavba či stavební úpravy turistických informačních středisek.

U každého projektu je třeba podrobně a individuálně zvážit zda jde o rekonstrukci, resp. obnovu a zda předložený investiční projekt má jasný přeshraniční charakter.

Publicita projektu

Konečný uživatel je povinen zajistit mikroprojektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že daný mikroprojekt byl podpořen v rámci OPPS 2007-2013 a byl spolufinancován z ERDF. Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu se řídí nařízením Komise (ES) 1828/2006 (k dispozici je na internetových stránkách Programu www.cz-pl.cz).

Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu. 

Veškerá informační a propagační opatření musí zahrnovat tyto údaje:

 • logo Programu (nalevo od vlajky EU) 
 • symbol Evropské unie a odkaz na Evropskou unii (slovní spojení "Evropská unie")
 • odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - (Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa)
 • prohlášení: "Překračujeme hranice" 
 • logo Euroregionu Nisa

V případě malých propagačních předmětů není povinné uveřejňování odkazu na ERDF a prohlášení "Překračujeme hranice". Na těchto předmětech musí být logo Programu, symbol a odkaz na Evropskou unii, logo Euroregionu Nisa.

 

Neplnění požadavků v oblasti propagace má za následek nevyplacení dotace, příp. navrácení již vyplacených prostředků. 

Loga

Vyúčtování projektu

Do 30 dnů od ukončení realizace je konečný uživatel povinen předložit vyúčtování celého projektu, Závěrečnou zprávu a Žádost o platbu.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu -předložit 1 vyhotovení v elektronické verzi (CD) a 1 v tištěné podobě. Závěrečnou zprávu zpracujte tak, aby po jejím přečtení bylo možné získat konkrétní představu o realizovaném projektu. Ve zprávě je kontrolována shoda plánu se skutečným stavem. 

Kompletní žádost o platbu se skládá:

 • z kopií účetních dokladů a dalších dokumentů vztahujících se k jednotlivým výdajům,
 • ze Závěrečné zprávy o realizaci projektu  Závěrečná zpráva o realizaci projektu
 • z čestného prohlášení, že se originály účetních dokladů shodují s předloženými kopiemi Čestné prohlášení k vyúčtování
 • z formuláře Žádosti o platbu za mikroprojekt (vygenerovaného z Benefitu).

Příspěvek je vyplácen v EUR a je automaticky vygenerován z Benefitu při vyplnění žádosti o platbu.

Regionální ceny práce v nepodnikalské sféře dle mediánu

- nejčastější v DPP

Finanční prostředky pro FMP určené na mikroprojekty

Finanční prostředky pro FMP určené na mikroprojekty
Euroregion CZ PL
NISA 2 540 000 EUR 3 315 000 EUR

Výše a hranice podpory

Výše dotace z ERFE- fondu činí 85% ze 100% způsobilých celkových výdajů, avšak nejvýše 30.000 Eur.

Výše dotace způsobilých výdajů nesmí překročit 60.000 Eur.

Minimální výše plánované dotace činí 2.000 Eur.

 

 

Období trvání programu / termíny

 • dotace lze získat od zahájení programu na jaře roku 2008 až do roku 2013

 • žádosti lze zakládát průběžně

 • zpravidla probíhá resp. se provádí rozhodování o projektech a poté jejich schvalování 4x ročně

Konkrétní termíny naleznete pod Lhůty a termíny.

 

 

 

 
 • Tel. Německo: +49 3583 57500
 • Tel. Česká republika: +420 485 340991
 • Tel. Polsko: +48 757676470